Statut

 

PATRONATUL FEMEILOR DE AFACERI - REGIUNEA CENTRU

Afiliat şi sub egida:

PATRONATULUI NAŢIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN ROMÂNIA

şi
CONSILIULUI NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA – CNIPMMR

 

CNIPMMR Membru în:
EUROPEAN ASSOCIATION OF CRAFT, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES; WORLD ASSOCIATON OF SMS’s; EUROPEAN COUNCIL FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

PATRONAT FONDAT cu respectarea dispoziţiilor Titlului III – „Organizaţiile patronale” din Legea nr. 62/ 2011 a dialogului social.

 

EXTRAS DIN STATUT

SCOPUL ŞI PRINCIPII

A. SCOP

1. Reprezentarea membrilor, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.

2. Reprezentarea în teritoriu alături şi împreună  cu celelalte organizaţii patronale teritoriale a organizaţiei de rang superior din punct de vedere teritorial.

 

B. PRINCIPII

 

 1. Respectarea drepturilor omului conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 2. Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă şi completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversităţii omului, a confidenţialităţii persoanei).
 3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii conştient de faptul că sănătatea, siguranța socialăstabilitatea economică a societății cât şi securitate ecologică, conservarea biodiversităţii şi resurselor naturale sunt esențiale în definirea acesteia.
 4. Respectarea integrităţii, diversităţii genetice şi ecologice a resurselor si habitatelor naturale.
 5. Conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale ale planetei.
 6. Promovarea valorilor autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică şi religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate etc.
 7. Organizaţia are un Cod Deontologic propriu în concordanţă cu legea română şi cu principiile deontologice europene şi internaţionale.

 

OBIECTIVE GENERALE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE

 

A. OBIECTIVE GENERALE

 1. Reprezentarea membrilor, femeilor de afaceri, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.
 2. Promovarea şi apărarea femeilor de afaceri şi intereselor acestora în raporturile cu terţi.
 3. Impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de constituire şi dezvoltare a societăţilor comerciale de către femei, cu capital privat autohton şi/sau cu participarea investitorilor străini;
 4. Promovarea şi sprijinirea afirmării femeilor în mediul de afaceri şi in domeniul patronal;
 5. Apărarea intereselor femeilor de afaceri, în raporturile acestora cu autoritaţile publice centrale şi locale, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţara şi din străinatate;
 6. Iniţierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte şi programe pentru femei.
 7. Promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniile antreprenorial şi patronal;
 8. Promovarea şi creşterea rolului societăţii civile organizate şi conştientizarea rolului său în societate.
 9. Promovarea dezvoltării durabile şi competitivăţii membrilor cât şi promovarea intereselor acestora în România, Uniunea Europeană şi pe plan internaţional.
 10.  

 

B. OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
 2. Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative, autorităţilor locale, judeţene, regionale, naţionale, europene sau internaţionale, abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiintarea şi dezvoltarea agenţilor economici,  asociaţiilor / fundaţiilor precum şi alte legi şi acte normative care privesc I.M.M.-urile, toate categoriile de intreprinzatori privaţi, organizaţii patronale şi profesionale, asociaţiile şi fundaţiile.
 3. Promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniile antreprenorial şi patronal;
 4. Acţionarea în toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale constituite de femei;
 5. Promovarea relaţiilor de cooperare şi/sau economice în interesul membrilor;
 6. Acordarea de asistenţă membrilor săi pentru dezvoltare durabilă;
 7. Activităţi de lobby privind autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale privind participarea reprezentanţilor patronatului la comisiile de dialog social şi la consultările iniţiate in domeniile de interes ale patronatului, punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor şi a actelor normative care prezintă interes pentru membrii săi.
 8. Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comerţ, şi alte organizaţii profesionale locale şi cu organe ale administraţiei publice locale în adoptarea soluţiilor ce prezintă interes pentru membrii patronatului;
 9. Apărarea intereselor membrilor săi şi reprezentarea acestora în relaţiile cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu sindicatele;
 10.  Accelerarea prin mijloace specifice, a procesului de formare ,  funcţionare , dezvoltare,  şi perfectionarea activităţii a societăţilor comerciale constituite de femei, precum şi incurajarea investitorilor străini pentru infiinţarea şi dezvoltarea de astfel de societăţi;
 11. Stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale in interesul societăţilor comerciale constituite de femei;
 12. Organizarea directă sau în parteneriat (sau participarea), în nume propriu sau în numele membrilor, a altor organizaţii sau instituţii, de seminarii, workshop-uri şi formări de specialitate, congrese, conferinţe, simpozioane de specialitate, tabere de studii, expozitii, manifestări de clasificare şi premiere a membrilor sau a altor categorii de persoane fizice sau juridice, manifestari tehnico-ştiintifice, seminarii, târguri şi alte asemenea activităţi, la nivel local, judeţean, regional, national, european sau international care  pot prezenta interes pentru membrii săi;
 13. Editarea de publicaţii sub orice formă permisă de lege, care prezintă interes pentru membri;
 14. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica membrilor, elaborând şi finantând în acest scop studii, analize, sondaje de opinie, informări publice etc;
 15. Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
 16. Combate prin toate mijloacele legale tendinţele de monopol şi concurenţă neloială;
 17. Realizează servicii de informare, consultanţă, promovare, intermediere, conciliere şi asistenţă de specialitate (economică, managerială, financiară, tehnică, socială, juridică etc.), precum şi orice servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
 18. Elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
 19. Susţinerea, promovarea şi colaborarea cu patronate la care este afiliat Federaţia Patronatelor IMM Regiunea Centru (FPIMMRC), Patronatului National al Femeilor de Afaceri din IMM (PNFAIMM), Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.)

 

CAPITOLUL III

MEMBRII PATRONATULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

 

MEMBRII

 

a. Pot fi membri ai organizaţiei patronale orice întreprinzători sau agenţi economici indiferent de forma de organizare, în condiţiile prezentului Statut şi în condiţiile legii.

b. În mod preponderent organizaţia este axată pe atragerea şi reprezentarea membrilor din categoria IMM.

c. Pot fi membrii susţinători orice întreprinzători sau agenţi economici indiferent de forma de organizare, cotizanţi sau necontizanţi, cu sau fără drept de vot în adunarea generală. Scutirea de cotizaţie sau acordarea dreptului la vot pentru membrii susţinători este decisă de către Consiliul Director.

d. Fiecare membru al organizaţiei patronale, îşi desemnează reprezentantul, persoana fizică care să o reprezinte în patronat.

e. Calitatea de membru se obţine prin înscrierea întreprinzătorului sau agentului economic in patronat care se realizeaza prin completarea, semnarea, ştampilarea şi depunerea formularului de înscriere la sediul patronatului. Calitatea de membru se obţine după după înregistrarea şi avizarea formularului de către preşedinte sau de către împuternicitul acestuia.

f. Pot fi membrii sustinatori ai patronatului, orice persoane fizice sau juridice, care optează liber pentru aceasta formă de membru cu respectarea statutului.

 

 

 

DREPTURI

 

Membrii patronatului au urmatoarele drepturi:

a. Să beneficieze în conditii avantajoase de asistenţă pentru dezvoltarea activităţii proprii în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.

b. Să primească informaţiile de care dispune patronatul, referitoare la aspecte comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice precum şi altele.

 1. Să fie aparaţi împotriva concurenţei neloiale, împotriva abuzurilor administrative, sindicale ş.a.m.d. în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.
 2. Să primească publicaţiile editate de organizaţie contra cost, în condiţii avantajoase  sau gratuit, dupa caz.
 3. Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
 4. Să beneficieze, în mod gratuit sau cu plată, dupa caz, de serviciile oferite de patronat direct sau în colaborare cu terţi.
 5. Să participe la expozitii, târguri şi orice alte manifestări organizate de patronat în ţară sau în strainatate, în limita posibilităţilor organizaţiei.
 6. Să aleagă şi să fie ales în organismele de conducere ale patronatului în condiţiile prezentului Statut.

 

OBLIGAŢII

 

Membrii patronatului au urmatoarele obligatii:

 1. Să acţioneze pentru îndeplinirea obiectivelor patronatului;
 2. Să respecte Statutul patronatului şi hotărârile organismelor de conducere, să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia lunară;
 3. Să respecte normele de etică profesională, organizaţională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membrii ai patronatului şi cu alti parteneri;
 4.  Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
 5. Să depună eforturi pentru cresterea prestigiului patronatului şi al membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate;
 6. Să participe la acţiunile organizate de către patronat.

 

 

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Calitatea de membru al patronatului încetează:

 1. Prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată, cu un preaviz de minim 3 luni.
 2. Prin excludere în urmatoarele situatii:
  • în caz de neplată a cotizatiei timp de 6 luni;
  • încălcări ale prevederilor statutare şi ale hotărârilor organismelor de conducere ale patronatului;
  • ca urmare a unei condamnari, prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, pentru săvârsirea unor infracâiuni cu intenţie;
  • prin săvărşirea unei abateri prevăzute de Statut sau ROF.
 3. Excluderea se face de către Consiliul Director al patronatului prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestatie în termen de 10 zile de la comunicare.
 4. Contestatia se solutionează de către Consiliul Director în termen de maximum 30 de zile cu drept de apel Adunarea Generală a membrilor fondatori şi membrilor fondatori onorifici în termen de 5 zile de la comunicare, dar membrul rămâne suspendat până la decizia Adunării Generale a membrilor fondatori şi membrilor fondatori onorifici.
 5. Avand în vedere că, în conformitate cu Statutul, calitatea de membru o are persoană  juridică, prin reprezentantul desemnat, se impune aplicarea abaterilor ce aparţin persoanei juridice membre şi cele ale reprezentantului desemnat, persoană juridică.
 6. În ceea ce priveste persoanele alese în functii de conducere (Consiliul Director), deşi reprezintă în patronat persoane juridice, ele au fost alese ca persoane fizice, deci se impune ca în analiza abaterilor acestora şi sanctiunilor aplicate să se ţină seama de dubla lor calitate.